Tuesday, November 26, 2013

Justice Lady- Đổi nghề.


Không còn lúa để gánh thì gánh banh. Coi bộ nhẹ hơn lúa à nghen. 
Istanbul 2/ 2013
Ngo Thuy Duyen

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.